10 השאלות הכי חשובות בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

"ייפוי כוח מתמשך", זהו מסמך אשר מאפשר לכל אחד מאיתנו לקבל החלטות מראש כיצד ייראו חייו בעת בה לא נוכל לקבל החלטות בעצמנו.

ייפוי כוח מתמשך

מה שבעצם אנחנו קובעים במסמך "ייפוי הכוח המתמשך" הוא מי יקבל את ההחלטות במקומנו ואיזה החלטות נהיה מעוניינים שיקבל עבורנו, כשלא נהיה מסוגלים לקבל החלטות.

בכך אפשר לנו החוק לקבוע לאדם אותו אנו ממנים לקבל החלטות במקומנו ("מיופה הכוח"), עקרונות וקווים מנחים, על פי רצוננו, לאורם יקבל מיופה הכוח את ההחלטות עבורנו, אם יהיה צורך בכך בעתיד.

אבל איך נדע מה נרצה בעתיד? לצורך זה מקיים עורך הדין אשר עורך את המסמך, פגישה מקדימה עם האדם אשר מבקש לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ובפגישה זו הוא לומד על רצונותיו ובקשותיו, אותן הוא יכניס למסמך אשר ייחתם בפגישה מאוחרת יותר.

חשוב לציין כי מסמך "ייפוי כוח מתמשך" אשר מתאים לאחד, אינו בהכרח מתאים לאדם אחר ויש להתאימו לכל אדם ב"חליפה אישית", אין פורמט נכון וקבוע לכולם אלא יש להתאים לכל אדם את המסמך אשר יהיה הנכון והמתאים ביותר עבורו.

ובכל זאת איך נדע מה נרצה בעתיד?

לצורך זה, ריכזתי 10 שאלות עיקריות, אליהן יש להתייחס בטרם ניסוח מסמך "ייפוי כוח מתמשך", זאת על מנת לאפשר עריכת מסמך אשר יהיה נכון ומתאים לאדם עבורו נערך המסמך. להלן השאלות העיקריות, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך

 

 1. זהות מיופה הכוח
  את מי תרצה למנות כאדם אשר יקבל החלטות במקומך? תשומת לב ניתן לקבוע אדם אחד (לדוגמא אחד הילדים) או מספר מיופה כוח (לדוגמא כל הילדים).
 2. חלוקת הסמכויות בין מיופי הכוח
  במידה והחלטת כי ברצונך לקבוע מספר מיופי כוח, מה תהיה חלוקת הסמכויות ביניהם? הסבר: ייפוי הכוח המתמשך כולל נושאים אישיים, נושאים רפואיים ונושאים רכושיים. ניתן לקבוע באיזה נושא יהיה מוסמך כל אחד ממיופי הכוח לפעול (ניתן לקבוע כי יוכלו לפעול בכולם). עוד שאלות רלוונטיות במצב של מספר מיופי כוח: האם מיופי הכוח יוכלו לקבל את ההחלטות יחד ולחוד? האם החלטות בנושאים מסוימים יתקבלו בהתייעצות משותפת?
 3. מנגנון לפתרון מחלוקות
  במידה ומינית מספר מיופי כוח, מה יהיה במצב בו תתעורר מחלוקת ביניהם? חשוב לקבוע מראש מנגנון לפתרון מחלוקות ביניהם (לדוגמא הפניה לבוררות, קביעת גורם אשר יכריע ביניהם, מנגנון של הכרעת הרוב וכד').
 4. מחליף למיופה הכוח
  מי יחליף את מיופה הכוח במצב בו לא ירצה או לא יוכל לפעול בעת בה יהיה צורך בייפוי הכוח? כך לדוגמא על פי החוק, אדם אשר מצוי בהליך של פשיטת רגל, לא יכול לשמש כמיופה כוח. לפיכך יש לקבל החלטה מראש מה יהיה במצב בו מיופה הכוח, לא ירצה או לא יוכל לשמש בתפקיד.
 5. אדם מיודע
  כמנגנון בקרה נוסף לפיקוח אחר פעולותיו של מיופה הכוח, מאפשר לנו החוק לקבוע "אדם מיודע", כלומר אדם אשר מיופה הכוח יידרש להעביר לו עדכונים ודיווחים שונים על פעולותיו, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. כך לדוגמא ניתן לקבוע כי טרם קבלת החלטות בנושאים קרדינאליים כגון החלטה על ניתוח או החלטה על העברת מקום מגורים, יעדכן מיפה הכוח אדם נוסף על פי בחירתנו. אם החלטת על אדם מיודע: מי זה יהיה ? באילו נושאים יידרש מיופה הכוח לעדכן אותו?
 6. דיווח לאפוטרופוס הכללי
  האם מיופה הכוח יידרש להעביר דיווחים לאפוטרופוס הכללי, לצורך פיקוח אחר פעולותיו? ניתן לקבוע שמיופה הכוח יהיה כפוף למנגנון הבקרה והפיקוח של האפוטרופוס הכללי והוא יידרש להעביר להם דיווחים סדורים על פעולותיו.
 7. מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף
  מתי ייכנס לתוקפו ייפוי הכוח בעניינים רכושיים? הסבר: בעניינים רכושיים בלבד, ניתן להחליט כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בכל מועד שהוא (גם אם הממנה עוד צלול ויכול לקבל החלטות), לעיתים יש בכך כדי להקל על הממנה בביצוע פעולות פיננסיות, אותן הוא מתקשה לבצע מפאת מצבו הבריאותי וכד', כך לדוגמא ניתן להחליט כי בעניינים רכושיים ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו באופן מיידי.
 8. מתנות
  האם מיופה הכוח יהיה מוסמך להעניק מתנות מכספי הממנה? כך לדוגמא ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יהיה מוסמך להעניק מתנות לרגל נישואי הילדים, הנכדים או הנינים. אם כן – למי יוענקו המתנות ובאיזה סכום?
 9. תרומות והלוואות
  האם מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת תרומות מכספי הממנה? אם כן – למי יינתנו התרומות ובאיזה סכום? האם מיופה הכוח יהיה מוסמך להעניק הלוואות מכספי הממנה?, לדוגמא – הלוואות לבן משפחה אשר נקלע לקשיים כספיים. אם כן – למי תוענק ההלוואה ובאיזה סכום?
 10. מוצרים פנסיוניים
  האם מיופה הכוח יהיה רשאי לבצע בשם הממנה פעולות במוצרים פנסיוניים? כך לדוגמא ניתן להסמיך את מיופה הכוח למשוך בשם הממנה כספים מקרנות השתלמות וקופות גמל.

אבהיר, כי השאלות האמורות אינן ממצות את כלל הנושאים אליהם יש להתייחס בייפוי כוח המתמשך, אולם יש בכוחן כדי לשמש לעזר רב בפני מי שמעוניין לקבל מושג כללי ולגבש את העקרונות על פיהן ינוסח ייפוי הכוח המתמשך.

עו"ד ערן הוד.

עו"ד ערן הוד

אין באמור כדי לשמש כייעוץ משפטי ואין להסתמך על המידע אשר מובא כמידע כללי בלבד.

דילוג לתוכן